Swedish Public Health Agency

The Swedish Public Health Agency of Sweden is an expert authority with responsibility for public health issues at a national level. The Agency develops and supports activities to promote health, prevent illness and improve preparedness for health threats. Vision statement: a public health that strengthens the positive development of society.


Sjukvårdspersonal bör erbjudas vaccination mot mässling anser även kommitté

Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att mässling ska elimineras, det vill säga att cirkulationen av virus upphör helt och att inga fler sjukdomsfall därmed inträffar. Genom att alla länder inkluderar vaccin mot mässling i sina nationella vaccinationsprogram och bibehåller en hög vaccinationstäckning kan elimineringsmålet nås. I Sverige har mässling redan […]


Influensan närmar sig toppen

Det är fortsatt influensa B/Yamagata som dominerar spridningen. Överlag betyder det att säsongen är mindre intensiv vad gäller svårt sjuka patienter, jämfört med en influensa A-säsong. Trots det har hittills 156 intensivvårdade patienter med influensa rapporterats under säsongen. Knappt hälften av fallen har varit yngre än 65 år, och av […]


Tio nya ämnen kan klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara. Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika: Bromadolin (även kallad U-47931e) som tillhör gruppen opioider 2C-B-FLY som tillhör gruppen arylalkylaminer 5F-MDMB-PICA och MMB-FUBICA (AMB-FUBICA) som tillhör gruppen syntetiska cannabinoider. Följande ämnen föreslås klassificeras […]


Ny nordisk utbildning i smittskydd

I nuläget pågår kontraktsförhandlingar mellan ministerrådet och Göteborgs universitet. Beslutet i ministerrådet togs med stöd av en referensgrupp. Folkhälsomyndigheten är en av de nordiska folkhälsomyndigheter som ingår i referensgruppen som leds från Norge av Folkehelseinstituttet (FHI). Utbildningen är tänkt som en påbyggnadsutbildning framför allt för personal inom hälso- och sjukvården. […]


WHO-rapport visar att antibiotikaresistensen varierar kraftigt mellan länder

WHO:s Marc Sprenger och Anette Hulth, Folkhälsomyndigheten, vid lanseringen av den första GLASS-rapporten.Av de 42 länder som var anslutna till GLASS vid tiden för datainsamling under 2017, bidrog 40 med data från sitt land. Deltagandet var jämt fördelat mellan låg-, medel- och höginkomstländer. GLASS lanserades för snart tre år sedan. […]


Information om EU:s hälsoprogram – för större jämlikhet i hälsa

Arbetsprogrammet för 2018 inom EU:s hälsoprogram 2014–2020 är nu publicerat av EU-kommissionen. Planen innehåller årets prioriteringar och kriterier för ansökan om medel för finansiering. Budgeten är cirka 66 miljoner euro. Den 30 januari anordnar kommissionen ett webbinarium om arbetsprogrammet 2018 som är öppet för alla. Den 7 mars 2018 arrangerar […]


Sjutton organisationer får verksamhetsbidrag för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i migration

Totalt fördelas 10 miljoner kronor till 17 organisationer. Bidraget tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och organisationer som är av riksintresse. Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera de insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa […]


Försök till bedrägeri via Facebook

Bedrägeriförsöken har riktats till privatpersoner som kontaktas av Facebookanvändare under olika varianter på namnet Johan Carlson, exempelvis Johan Henriksson Carlsson, med generaldirektörens foto och information att Johan Carlson skulle arbeta på Socialstyrelsen. Via det falska användarkontot erbjuds privatpersoner en större summa pengar mot vad som sägs vara deltagande i olika […]


Ideella organisationer tilldelas 39 miljoner för hivprevention

– Det kommer att innebära stärkt stöd för personer som lever med hiv och att arbetet med hivprevention utvecklas ytterligare, säger Malin Wallin, utredare på Folkhälsomyndigheten. För 2018 års ansökningsomgång inkom totalt 57 ansökningar från ideella organisationer runt om i landet, varav en majoritet hade ett tydligt hivpreventivt fokus. Sammanlagt […]


Utblick Folkhälsa: Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Att utbilda personal att känna igen riskfaktorer för suicid och behandla depression via insatser som integrerar flera vårdgivare minskar risken för suicidalt beteende. Resultaten kommer från en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten har sammanfattat i serien Utblick […]


Kunskapen om metoder för att främja hbtq-personers hälsa behöver utvecklas

Rapporten som nu publiceras är baserad på en kartläggande litteraturöversikt, som gjorts inom ramen för regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Slutsatsen är att det behövs kunskap som utgår från svenska förhållanden, samt fortsatt utveckling av arbetssätt som bygger på en stabil vetenskaplig […]


Utredning om tidigareläggning av vaccination mot mässling pågår

På grund av mässlingsutbrottet i Västra Götalandsregionen kommer alla barn i regionen att erbjudas kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) från 12 månaders ålder i samband med besök på BVC. Enligt det nationella vaccinationsprogrammet ska den första dosen MPR-vaccin erbjudas vid 18 månaders ålder. Programmet ger samtidigt […]


Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och utgår från regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar åren 2018–2020. Utöver det arbete som redan pågår pekar handlingsplanen på ytterligare specifika insatser på nationell, regional och lokal nivå inom sektorerna humanhälsa, djurhälsa, livsmedel, miljö och forskning. Planen innehåller även […]


Samlad rapport om arbetet med att minska självmorden

Myndigheten fick i maj 2015 regeringens uppdrag att ansvara för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Nu publiceras den andra årliga rapporten från det arbetet. Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Bland annat lyfts Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning och […]


Förstärkning till det tobaksförebyggande arbetet

Syftet med bidraget är att förstärka det främjande och förebyggande arbetet inom tobaksområdet. Satsningen är en del av regeringsuppdraget avseende insatser för minskat tobaksbruk. Bidrag har tilldelats ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Folkhälsomyndigheten har prioriterat insatser som har ett fokus på att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar och som […]


Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för psykisk hälsa och suicidprevention klar

Totalt fördelas 15 miljoner kronor till 29 organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Bidraget tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och organisationer som är av riksintresse. Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande […]