Swedish Public Health Agency

The Swedish Public Health Agency of Sweden is an expert authority with responsibility for public health issues at a national level. The Agency develops and supports activities to promote health, prevent illness and improve preparedness for health threats. Vision statement: a public health that strengthens the positive development of society.


Sök projektbidrag för ANDT-arbete

Folkhälsomyndigheten arbetar för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området i Sverige. Genom fördelning av projektbidrag vill myndigheten öka kunskapen om och användandet av effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt. – Vi har en förhoppning om att få igång fler projekt som bedrivs i ett nära samarbete […]


Ökad kartläggning av antibiotikaresistensen i Sverige

Sammanställningarna görs från Svebar, en databas som drygt 80 procent av Sveriges mikrobiologiska laboratorier är anslutna till. Syftet med rapporterna är att öka kunskapen om antibiotikaresistensens utveckling i landet. Svebar förenklar sammanställningar av rapporter, både för deltagande laboratorier och för Folkhälsomyndigheten. – De nya sammanställningarna kommer att ge oss oerhört […]


Att leda och styra i samverkan – konferens om social hållbarhet 17-18 september

Välkommen till en konferens där du får ta del av exempel som bidrar till social hållbarhet och jämlikhet i hälsa med Agenda 2030 i fokus. Du kommer också att ges tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyten med kolleger från olika verksamheter i kommuner, landsting/regioner, myndigheter och organisationer. Konferensen arrangeras av Folkhälsomyndigheten […]


Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Folkhälsomyndigheten publicerar idag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en rapport som beskriver klassificeringen av badplatserna inför årets badsäsong. – De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som “utmärkt”, “bra” eller “tillfredsställande” för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 92 procent, säger Caroline […]


Elva nya ämnen kan klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara. Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika: Flualprazolam och nitrazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner. 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE) och 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer. 3-fluoroetamfetamin (3-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer. Följande ämnen föreslås klassificeras […]


Smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 – årsrapporter

I Sverige har samhällsutvecklingen tillsammans med riktade åtgärder gjort att sjukdomsbördan stadigt minskat, och för de allra flesta sjukdomar fortsatte den trenden under 2017. Det visar Folkhälsomyndighetens statistikrapport över det gångna årets fall och incidens (fall per 100 000 invånare) för de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. De sjukdomar […]


Utblick folkhälsa: Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

Det är känt sedan tidigare att det finns ett samband mellan individens socioekonomiska situation och suicidalt beteende, som omfattar främst suicid och självskadebeteende. I denna systematiska litteraturöversikt som sammanfattat 27 studier gjorda i Europa visar forskarna att även områdets socioekonomiska karaktär kan ha betydelse för risken på suicid. Översikten visar […]


Sök projektbidrag för unga vuxna i migration

Folkhälsomyndigheten stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Syftet med projektbidragen är att utveckla mer kunskap om ANDT-förebyggande arbete som även främjar psykisk hälsa och social inkludering i målgruppen unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Projekten som erhåller bidrag ska utveckla […]


Möten för ledarskap som främjar psykisk hälsa

Nätverksmötet IIHML (International Initiative for Mental Health Leadership) inleds den 28 maj med tematiska kunskapsutbyten i Stockholm, Göteborg, Malmö och flera andra platser i Europa. Temat i år är gränsöverskridande brobyggen, ”Building bridges beyond borders”. – Tanken är att det ska uttrycka mötets anda, att det krävs gränsöverskridande samverkan och […]


Återredovisning av arbetet inom ANDT-strategin 2017

Återredovisningen består av en övergripande beskrivning av arbetet med nationell samordning, utvecklingen av verksamheter och olika aspekter av kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete. Dessutom ingår tre separata rapporter med fokus på verksamhetsåret 2017: länsstyrelsernas ANDT-arbete, nationella myndigheters verksamheter inom ANDT-strategin och utvecklingen i förhållande till målen i regeringens ANDT-strategi för 2016–2020. – […]


Tobakskonferens siktar mot rökfritt Sverige 2025

Folkhälsomyndigheten anordnar konferensen på regeringens uppdrag. Nationella och internationella erfarenheter kommer att belysas, liksom utmaningar i det pågående arbetet. Diskussioner kommer även att föras kring vad som görs idag och vad som behöver göras ytterligare för att nå målet om ett rökfritt Sverige år 2025. Programmet består av föreläsningar samt […]


Minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall

Faktabladet ger en snabb överblick över bland annat användning av narkotika, narkotikarelaterade dödsfall och kommunernas drogförebyggande arbete. Uppgifterna kommer i huvudsak från den årliga rapportering som myndigheten gör till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Sammanställningen, som gäller år 2016–17, visar bland annat att: Antalet sprututbytesprogram har ökat de senaste åren. Under 2017 […]


Tvål och vatten skyddar på kosläpp

Jordbruksverket uppmärksammar att det är dags för kosläpp på många håll i landet. Även Folkhälsomyndigheten vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna efter kontakt med djuren. Det minskar risken för besvärliga infektioner som kan orsakas av parasiten cryptosporidium men också av tarmbakterier som campylobacter och ehec. Det […]


Spridning av VRE mellan sjukhus

Förflyttningar av patienter har lett till att VRE spridits mellan och inom olika sjukhus. Analyser vid Folkhälsomyndigheten har visat att det är samma stam av denna resistenta bakterie som cirkulerar. En VRE-infektion är allvarlig, då resistensen innebär att det finns relativt få behandlingsalternativ. Bakterierna är resistenta mot antibiotika (vankomycin) som […]