Swedish Public Health Agency

The Swedish Public Health Agency of Sweden is an expert authority with responsibility for public health issues at a national level. The Agency develops and supports activities to promote health, prevent illness and improve preparedness for health threats. Vision statement: a public health that strengthens the positive development of society.


Fler konstaterat smittade av ehec

– Utvecklingen är väntad eftersom de nya fallen är sådana som vi tidigare misstänkte tillhöra utbrottet och nu har kunnat bekräftas genom analyser, säger mikrobiologen Cecilia Jernberg. Tillsammans med flera andra myndigheter samt berörda kommuner och landsting fortsätter nu Folkhälsomyndigheten att samordna smittspårningsarbetet, samt analysera de prover som kommer in […]


Nationell spridning av ehec utreds

Hittills har ehec-infektionen hos ett femtiotal personer som insjuknade under juli månad kunnat kopplas samman med hjälp av molekylärbiologiska analyser av bakteriernas arvsmassa. Ytterligare ett femtiotal personer misstänkts också vara drabbade. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna. Eftersom den aktuella typen av ehec, O157:H7, har spridits till olika […]


Råd vid värmeböljor

Just nu är det väldigt varmt i stora delar av landet. Höga temperaturer under en längre tid kan vara farligt för alla. Särskilt känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Funderar du över dina mediciner och värmen […]


Ökning av legionellainfektion kan vara kopplad till jordhantering

I den pågående utredningen smittspåras ett tjugotal personer på olika orter i södra delen av Sverige. Majoriteten har insjuknat under juni månad och i dagsläget har Stockholmsområdet flest fall. Det handlar i nuläget om misstankar och ytterligare smittspårning och laboratorieanalyser utförs nu för att fastställa ett eventuellt samband med trädgårdsjord […]


Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området livsvillkor och levnadsvanor

Uppdraget ska ge Folkhälsomyndigheten en uppdaterad bild över kunskapsläget och de hälsoekonomiska utvärderingar som finns när det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser inom områdena fysisk aktivitet, matvanor, ANDTS samt psykisk hälsa och suicid. – Vi hoppas få en bättre förståelse för vilka insatser som kan bidra till en ökad jämlikhet […]


Utlysning av projektbidrag från EU:s hälsoprogram

EU-kommissionens organ för genomförande av hälsoprogrammet, CHAFEA, har utlyst en ansökningsomgång för projektbidrag under ämnet “Genomförande av bästa praxis för att främja hälsa, förebygga icke-smittsamma sjukdomar och minska ojämlikheten i hälsan “. Ansökningsomgången har två inriktningar: överföra den svenska modellen med att förskriva fysisk aktivitet på recept till andra länder […]


Visualisera data med grafik från miljöhälsoenkäten

Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapporter innehåller sammanställningar av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver det aktuella kunskapsläget. Ett viktigt underlag för rapporterna är resultaten från miljöhälsoenkäterna där ett stort urval av den vuxna befolkningen har besvarat frågor om miljörelaterade exponeringar, sjukdomar och besvär. I Folkhälsostudio kan du själv söka fram statistik utifrån […]


Elva nya ämnen klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen regleras som narkotika från och med den 26 juni 2018 (SFS 2018:538): Flualprazolam och nitrazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner. 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE) och 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer. 3-fluoroetamfetamin (3-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer. För att föra ut eller in […]


De flesta tonåringar nöjda med livet

De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar är tillfreds med sina liv. Men det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Bland de 13-åriga flickorna uppger 81 procent hög livstillfredsställelse jämfört med 90 procent bland de 13-åriga pojkarna. För 15-åringarna är motsvarande siffror 77 procent respektive 86 procent. Livstillfredsställelse är […]


Sommaren är högsäsong för magsjuka

Förra årets statistik från Folkhälsomyndigheten visar att mer än 14 000 personer blivit magsjuka av smittämnen som campylobacter, ehec, yersinia och salmonella. En stor del av dem som smittades av dessa sjukdomar insjuknade under sommarmånaderna, varav ungefär hälften smittades utomlands. Kända smittotillfällen på sommaren är till exempel felaktig hantering av […]


Erfarenhet av sex mot sin vilja och våld vanligt bland unga på institution

Rapporten som Folkhälsomyndigheten nu presenterar visar på stor utsatthet och tydliga könsskillnader. Placerade tjejer har sämre självkänsla och mer psykisk ohälsa än killar. Tjejer har också i större utsträckning erfarenheter av sex mot ersättning. – Resultaten som belyser en grupp unga i en utsatt livssituation är viktiga att ta på […]


Fler 11-åringar uppger psykosomatiska besvär

Skolbarns hälsovanor är en återkommande enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar som senast genomfördes under år 2017/18. Resultatet visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. För flickor har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 […]


Elektroniska remisser stärker patientsäkerheten ytterligare

Anslutning till Folkhälsomyndighetens e-remiss/e-svar sker via LabPortalen, en webbapplikation för elektronisk hantering av remisser och provsvar. -Vår förväntan är att så många som möjligt ska ansluta till e-remiss/e-svar men tillsvidare behåller vi vår pappersremiss för de kunder som inte har möjlighet att ansluta sig, säger Anna Risberg chef på enheten […]


Högsta domstolen friar i mål om hiv

Åtalet som gällde framkallande av fara för annan ogillades av HD som anser att det inte förelegat en konkret fara för smitta eftersom personen har en välinställd behandling mot hiv. Därmed fastställer HD såväl tingsrättens som hovrättens domar. HD har hämtat in ett yttrande från Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell […]


Nya psykoaktiva substanser en utmaning för EU

EU:s narkotikabyrå, EMCDDA släpper idag den 7 juni sin rapport “Den Europeiska narkotikarapporten 2018: trender och utveckling”. Rapporten beskriver narkotikasituationen i Europa och analyserar utvecklingen inom olika områden, till exempel narkotikamarknaden, narkotikaanvändning, narkotikarelaterade skador samt förebyggande insatser. Tillsammans med rapporten publiceras också “Country drug reports” som innehåller sammanfattningar av den […]