Läkemedelsindustriföreningen

Läkemedelsindustriföreningen is the trade association for the research-based pharmaceutical industry in Sweden with about 90 members and associate companies who represent approximately 80 percent of the total sales of pharmaceuticals in Sweden. LIF Service AB (LIF) represents its members in issues of common concern, assisting and informing them on questions vital to the industry. We are members of the European trade association EFPIA and the international trade association IFPMA as well as of the European associations AESGP and IFAH. The Board of our trade association consists of representatives of the member companies, under the chairmanship of Niklas Karlberg from Novartis. The Director General is Mr Anders Blanck.


Två av tre nya läkemedel tillgängliga i Sverige

Konsultföretaget Quantify Research har på uppdrag av LIF analyserat tillgängligheten i Sverige till nya läkemedel. Enligt rapporten är cirka två tredjedelar av de nya läkemedlen tillgängliga. Analysen bygger på de 143 nya läkemedel som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under åren 2014-2016. Av dessa betecknas 91 läkemedel som tillgängliga […]


Jämlik vård ett nationellt ansvar

Staten måste ta nationellt ansvar för läkemedel, utvärdering subventioner och finansiering. Endast så kan svenska patienter garanteras en jämlik tillgång till läkemedel. Det skriver LIF och branschföreträdare i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Det ska inte vara det egna landstingets ekonomi som avgör vilka läkemedel och vilken behandling du som patient […]


Handlingsplan för bättre tillgång till och användande av Hälsodata

LIF har sammanställt en handlingsplan med åtgärder som ska säkerställa att data som finns verkligen kommer till användning för att skapa ny kunskap, förbättra den nationella samordningen och öka internationellt samarbete. Hälsodata kan vara insamlade via vårddokumentation, kvalitetsregister, hälsodataregister, kliniska prövningskontroll, biobanker eller från patienterna själva. LIF ser ett stort […]


”Ett litet men viktigt steg för att förenkla för kliniska prövningar i Sverige”…

LIF ser mycket positivt på förslagen i Nya apoteksmarknadsutredningens slutbetänkande, och vi tycker att vi har fått gehör för många av våra synpunkter. Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige kommer att få ett förenklat och snabbare system för att distribuera prövningsläkemedel – och det är ett litet men viktigt steg för att […]


Betänkande om forskningsdatabaser

LIF tycker att det är positivt med en Forskningsdatabaslag men vill se ytterligare stöd i form av ett vägledande kansli för att göra det enklare att forska med hjälp av svenska register. Forskningsdatautredningen har i juni lämnat sitt slutbetänkande ” Rätt att forska. Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Bakgrunden till utredningen […]


Försvaga inte patenträtten!

Patent och det som kallas immateriella rättigheter är en komplicerad och snårig lagstiftning. Det EU-förslag som nu bereds om en viss uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel riskerar att skada svensk och europeisk forskning och läkemedelsindustri och kan ha effekter långt utanför EUs gränser.– LIF avstyrker i ett […]


Årets samarbetsrapportering är tredje i ordningen

LIFs medlemsföretag redovisar årligen i en öppen webbportal de ekonomiska samarbeten varje företag har haft med sjukvårdspersonal och kliniker. Det handlar om ersättningar för utfört arbete – samarbetena handlar om allt ifrån kliniska prövningar till föredrag och att sitta i rådgivande kommittéer. LIF publicerar företagens rapportering på denna sida. Uppförandekoden […]


Socialstyrelsens prognos för läkemedelskostnadernas utveckling tar inte hänsyn till…

Socialstyrelsen bedömer i sin årliga rapport om läkemedelsförsäljningen att kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånen kommer att öka under prognosperioden 2018-2020, med 7,7 procent under 2018 och 7,7 procent under 2019. Det motsvarar en ökning av kostnaden för läkemedel inom förmånen från 23,3 miljarder kronor 2017 till 25,1 miljarder kronor 2018, […]


LIF genomför undersökning – Värdet av kliniska läkemedelsprövningar

LIF genomför fram till 13 maj en webb-enkät till läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av kliniska prövningar. Undersökningens syfte är att ta fram en samlad bild av värdet av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Värdet kan bestå av bland annat intäkter i relation till kostnader, arbetstillfällen samt kompetensutveckling bland de som […]


LIF söker jurist med fokus på Life Science-frågor

Vi söker en erfaren jurist till en spännande ny tjänst inom LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Läkemedelsindustriföreningen, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder medlemsföretagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med politiska och administrativa beslutsfattare och vårdens olika […]


LIF söker digital kommunikatör

LIF – de forskande läkemedelsföretagen söker en kommunikatör med digitalt fokus till ett omväxlande och spännande jobb inom ett viktigt samhällsområde. LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma policyfrågor. Vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med […]


Förtydligande om samverkan

Medier har rapporterat om en jämförande studie av hur den så kallade “disclosure code”, öppen redovisning av ersättningar till hälso- och sjukvården från läkemedelsföretag, införts i nio olika länder. Det framkommer en del missuppfattningar i medierapporteringen, och LIF vill därför förtydliga: “Disclosure code” innebär att läkemedelsföretag öppet redovisar ersättningar som […]


Läkemedelsinformation i sociala medier – vad får man göra?

Danska läkemedelsverket Laegemiddelstyrelsen har nyligen kritiserat ett läkemedelsbolag där en anställd publicerat en pressrelease på det sociala nätverket Linkedin. Pressreleasen handlade om ett av företagets läkemedel. För den som vill veta mer om vad som gäller i digitala kanaler har LIF tagit fram en översikt “Användande av digitala kanaler utifrån […]