Janusinfo

Janusinfo is a non-commercial website providing drug information that contributes to evidence-based and cost-effective drug treatment, to support Swedish healthcare professionals in their everyday work.
The website is the electronic means of communication of the Drug Therapeutic Committee and the Health and Medical Care Administration of the Stockholm County Council, Sweden.


Restriktioner vid behandling av myom med ulipristal

Ulipristal är en selektiv progesteronreceptormodulator (SPRM) som först registrerades 2009 i form av akutpreventivmedel (ellaOne; engångsdos 30 mg). Ulipristal i denna dosering är inte föremål för restriktioner. Ulipristal med indikation menometrorragi vid myom och krympning av myom (Esmya; 5 mg x 1) registrerades 2012. Till en början var den godkända […]


Stockholm använder inte längre mest antibiotika

De senaste tolv månaderna hämtade invånarna i Stockholms län ut 334 antibiotikareceptper 1 000 invånare. För Gotland och Skåne var motsvarande siffror 348 respektive 335. Målet är 250 uthämtade recept och bygger på en primärvårdsstudie. Det är den uppskattade nivån på rationell antibiotikaförskrivning som varken leder till underbehandling eller riskerar […]


Länk från Viss till Kloka Listan

För de vårdprogram i Viss där det finns en rekommenderad läkemedelsbehandling i Kloka Listan finns direktlänkar från Viss till respektive avsnitt. Sist i behandlingsavsnittet i vårdprogrammet finns en rubrik som heter Kloka Listan 2018. Genom att klicka på plustecknet bredvid ugglesymbolen öppnas motsvarande avsnitt till vårdprogrammet i Kloka Listan. Väl […]


Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning

Sammanfattning/bedömning I vissa fall kan opioidantagonister medföra mindre förstoppning än enbart laxantia. Effektstorleken eller skillnaden mot kontrollgruppen är dock inte så stor. På patienter med otillräcklig effekt av laxantia ökade naloxegol (12,5 mg eller 25 mg) andelen responder med 13 procent respektive 18 procent jämfört med enbart laxantia. Effektstorleken för […]


Stärkt evidens för träning och viss läkemedelsbehandling vid KOL

Socialstyrelsens uppdateringar i riktlinjerna:Stärkt evidens för träning i anslutning till akut exacerbation vid KOLHälso- och sjukvården bör erbjuda ledarstyrd träning i anslutning till akut exacerbation till personer med KOL och FEV1 <80 procent (prioritet 3).  Stärkt evidens för viss läkemedelsbehandling vid KOLHälso- och sjukvården bör erbjuda personer med KOL och […]


Klokt råd 2018: Glöm inte opportunistisk screening av förmaksflimmer

Allt fler patienter med diagnosen förmaksflimmer registreras och behandlingen med antikoagulantia har ökat markant i Stockholms läns landsting vilket minskar risken för stroke i befolkningen. Det finns emellertid ett mörkertal av odiagnostiserade patienter som skulle ha nytta av strokeprofylax med antikoagulantia. Asymtomatiskt förmaksflimmer är vanligt, särskilt bland äldre, och dessa […]


Rituximab som initial behandling för skovvis förlöpande MS

Autoreferat. Behandlingsalternativen för skovvis förlöpande multipel skleros (MS) har ökat under senare år. Det saknas dock jämförande studier över hur bra olika läkemedel fungerar i vanlig klinisk praxis. I aktuella nationella rekommendationer från bland annat Läkemedelsverket anges att första behandlingsalternativ bör vara injektions- eller vissa tablettbehandlingar, medan högeffektiva behandlingar förbehålls […]


Mindre antibiotika gav inte fler komplikationer

Mängden luftvägsantibiotika i Stockholms län minskade med 22 procent under en tioårsperiod från 2006 till 2015. Under samma tid sågs ingen ökning av bakteriella komplikationer som mastoidit, meningit, peritonsillit, streptokocksepsis eller etmoidit. För retrofaryngeala abscesser sågs en liten ökning. Risken för dessa komplikationer inom 30 dagar efter ett besök i […]


Läs värderingen av naltrexon/bupropion vid övervikt

Sammanfattande värdering Mysimba (naltrexon, bupropion) ger viktreduktion genom påverkan på hjärnans aptitreglering, en verkningsmekanism som skiljer sig från befintliga läkemedel vid övervikt/fetma. Behandlingseffekten är måttlig men i nivå med tidigare viktreducerande läkemedel. Viktnedgång leder till gynnsamma effekter på kardiovaskulära riskfaktorer. Mysimba är peroral behandling och ska alltid utgöra ett tillägg […]


Läs värderingen av liraglutid vid övervikt

Sammanfattande värdering Saxenda (liraglutid) ger viktreduktion genom påverkan på hjärnans aptitreglering, en verkningsmekanism som skiljer sig från befintliga läkemedel vid övervikt/fetma. Behandlingseffekten är måttlig men i nivå med tidigare viktreducerande läkemedel. Liraglutid har visat på gynnsamma effekter på kardiovaskulära riskfaktorer. Liraglutid ges som dagliga subkutana injektioner och ska alltid utgöra […]


MRSA ökar i samhället

MRSA (meticillin-resistenta Stafylococcus aureus) innebär att vanliga stafylokockinfektioner som sårinfektioner, abscesser och sepsis inte går att behandla med penicilliner eller andra betalaktamantibiotika. Smittvägen är direkt eller indirekt kontaktsmitta. Tidigare var MRSA nästa nuteslutande en vårdrelaterad smitta som upptäcktes i screeningodlingar eller vid smittspårning. Under 2017 har mer än hälften av […]


Oroande ökning av ESBL-karba

ESBL (extended-spectrum betalactamase) är enzymer som bildas av tarmbakterier och som bryter ner betalaktamantibiotika som cefalosporiner och penicilliner. ESBL-bärarskap är mycket vanligt förekommande i samhället i många länder. Minst fem procent av Sveriges befolkning beräknas vara bärare av ESBL i tarmen, och personer som nyligen rest utomlands har ökad risk. […]


Brist på salva med betametason och kalcipotriol

Alternativ finns i form av salva Zoriaxiol som innehåller kalcipotriol. Kutant skum Enstilar innehåller både betametason och kalcipotriol. Även Daivobet gel innehåller betametason och kalcipotriol. men beredningsformen gel subventioneras endast för lokal behandling av psoriasis i hårbotten. Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar


Brist på amoxicillin+klavulansyra oral suspension

Just nu är det brist på Spektramox (amoxicillin + klavulansyra), pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml, 100 ml. Produkten beräknas återkomma under hösten. Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml finns inte heller tillgänglig. Spektramox, pulver till oral suspension 80 mg/ml+11,97 mg/ml, 70 ml, finns för tillfället […]


Paracetamol 665 mg antas upphöra

Anledningen är att det inte går att behandla överdosering med paracetamol på samma sätt efter intag av tabletter med modifierad frisättning som vid intag av konventionella tabletter. Det gäller även för depottabletter, men någon sådan beredning finns inte i Sverige. PRAC anser att fördelarna med att ha långverkande beredningar inte […]


Nu finns Kloka Listan 2018 tillgänglig

Den elektroniska versionen av Kloka Listan på Janusinfo innehåller, utöver rekommendationerna, motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.  Patientversionen – Kloka Listan för patienter – finns förutom i tryckt form även på 1177 Vårdguiden. Kloka Listan till vården Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de […]


Nu finns Kloka Listan 2018 tillgänglig

Den elektroniska versionen av Kloka Listan på Janusinfo innehåller, utöver rekommendationerna, motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.  Patientversionen – Kloka Listan för patienter – finns förutom i tryckt form även på 1177 Vårdguiden. Kloka Listan till vården Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de […]