Janusinfo

Janusinfo is a non-commercial website providing drug information that contributes to evidence-based and cost-effective drug treatment, to support Swedish healthcare professionals in their everyday work.
The website is the electronic means of communication of the Drug Therapeutic Committee and the Health and Medical Care Administration of the Stockholm County Council, Sweden.


Ordinationsmallar för Kloka Listan-läkemedel

En ordinationsmall är en standardiserad förifylld mall för en ordination som ordinatörer kan använda och justera så att den passar aktuell patient. I TakeCares läkemedelsmodul, högst upp i fliken favoritordinationer – i mappen Gemensamma – finns sedan årsskiftet SLL-gemensamma ordinationsmallar med Kloka Listans basrekommendationer. Att använda ordinationsmallar vid ordination av läkemedel kan […]


Alla opioider kan vara beroendeframkallande

Vid akut smärta är det främsta målet smärtlindring medan det vid långvarig smärta framförallt eftersträvas en förbättrad funktion och livskvalitet. För att underlätta för förskrivarna delas behandlingsrekommendationerna om opioidanalgetika in i tre delar under rubrikerna: Akut smärta, Långvarig icke-cancerrelaterad smärta och Cancerrelaterad smärta. Akut smärta Behandling med opioider vid akut […]


Optimera levnadsvanorna inför operation

Vi pratar nu oftare om att vi vill optimera patienten och öka den funktionella reserven i väntan på kirurgi, sa Inga Tjäder, med dr, överläkare, ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för anestetika, vätsketerapi och nutrition. Preoperativ fysisk träning hos patienter som genomgick toraxkirurgi gav till […]


Evidens med tema reumatologi ute nu

Reumatologin har genomgått en revolution, skriver Ralph Nisell, överläkare och huvudförfattare av det nya regionala vårdprogrammet, i tidningen Evidens. Läkemedel som TNF-hämmare och interleukinhämmare har förändrat vården och nu är nya läkemedel av typen JAK-hämmare ett nytt alternativ. Patienter kan vara mer delaktiga i vården genom att själva registrera symtom […]


Stöd till vårdnadshavare kring läkemedel och barn

I det nya informationsmaterialet kan vårdnadshavare bland annat läsa om hur det går till när lämpligt läkemedel väljs ut, skrivs på recept samt hämtas ut på apotek för att slutligen ges till barnet. Varje avsnitt beskriver på ett lättförståeligt sätt vad vårdnadshavare bör känna till. Genom att öka kunskapen hos […]


Rekommendation av läkemedel vid MS tas bort

Läkemedelsförsäkringen, som ägs av läkemedelsföretagen, ska pröva och ersätta vissa läkemedelsskador. Det gäller även användning utanför godkänd indikation, så kallad off-label. Men i början av året kom nya villkor för Läkemedelsförsäkringen som innebär att en eventuell skada inte prövas om det finns en generell rekommendation från myndighet eller sjukvård om […]


Brist på lidokain+adrenalin

Just nu finns inte Xylocain adrenalin som innehåller 10 mg/ml lidokain och 5 mikrogram/ml adrenalin att tillgå. Produkten väntas åter i mitten av juni. Förskrivande läkare får ta ställning till alternativ produkt med liknande användningsområde. Om nödvändigt kan Xylocaine adrenaline 5×20 ml som innehåller 10 mg/ml lidokain (1 %) och […]


Aktuellt om fibrinogen vid allvarlig blödning

Sammanfattning Det finns nu tre fibrinogenkoncentrat registrerade för behandling vid ärftlig fibrinogenbrist; Riastap (CSL Behring) som funnits sedan tidigare, Fibclot (Sobi) och Fibryga (Octapharma).  Den huvudsakliga användningen sker off-label vid förvärvad fibrinogenbrist i samband med större blödning, trauma eller inför kirurgi (EMEA 2015).  Optimal dosering för behandling och målvärden mätt […]


Riktlinjer för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar

Normal menstruation En menstruationsblödning varar normalt i 3–8 dagar. Normalt intervall mellan den första blödningsdagen av menstruationen till den första blödningsdagen i nästa menstruation är 23–35 dagar. Total blödningsmängd är ≤80 ml. Hos alla kvinnor kan menstruationen variera från månad till månad.  Riklig menstruation Riklig och regelbunden menstruation (menorragi) är vanligt […]


Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder

Sammanfattning Hormonella preventivmedel finns i form av kombinationer av östrogener och gestagener, respektive enbart gestagener. Långverkande metoder såsom spiral (både hormon- och kopparspiral) samt p-stav är det mest effektiva skyddet mot graviditet. Individuell rådgivning är viktigt och alla som söker för preventivmedelsrådgivning bör få information om samtliga tillgängliga metoder. Kombinerade […]


Hormonspiral allt vanligare som preventivmedel

Hälften av unga kvinnor i Sverige använder kombinerade p-piller och med stigande ålder minskar andelen till förmån för långverkande metoder. Men nu kan även de långverkande metoderna rekommenderas till yngre kvinnor. – Samtliga spiraler kan användas av alla kvinnor, oavsett om de tidigare varit gravida eller inte. All rådgivning ska […]


Cancerassocierad venös tromboembolism

Patienter med cancer har ökad risk, inte bara för djup ventrombos och lungemboli, utan även ökad risk för trombosrecidiv, trombos på ovanliga ställen, arteriell trombos och tromboembolisk komplikation till förmaksflimmer. VTE hos patienter med cancer är ofta omfattande till sin utbredning och ger tydliga symtom. Samtidigt förekommer slumpvis upptäckta asymtomatiska […]


Cancerassocierad venös tromboembolism

Patienter med cancer har ökad risk, inte bara för djup ventrombos och lungemboli, utan även ökad risk för trombosrecidiv, trombos på ovanliga ställen, arteriell trombos och tromboembolisk komplikation till förmaksflimmer. VTE hos patienter med cancer är ofta omfattande till sin utbredning och ger tydliga symtom. Samtidigt förekommer slumpvis upptäckta asymtomatiska […]


Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens

BPSD är vanligt förekommande vid demens. Symtomen varierar under sjukdomsförloppet och kan orsakas av olika somatiska tillstånd, som bör uteslutas före behandling (se tabell 1 ») [1]. Omvårdnadsåtgärder och anpassning av miljön bör vara grunden för all behandling [2,3]. Den aktuella läkemedelsbehandlingen bör också ses över för att utesluta olämpliga preparat, […]


Kombinera inte kolinesterashämmare och memantin som rutin vid demens

På Kloka Listan 2018 finns två läkemedelsgrupper för behandling av demens: kolinesterashämmare vid mild–måttlig–svår Alzheimers sjukdom, AD, samt memantin vid svår Alzheimers sjukdom eller vid intolerans mot kolinesterashämmare. I enlighet med Socialstyrelsens nationella rekommendationer bör patienter med mild–måttlig Alzheimers sjukdom erbjudas behandling med kolinesterashämmare efter individuell bedömning (prioritet 1), och […]


Suppositorium mot värk försvinner

Sedan hösten 2017 har det inte gått att beställa Alvedon suppositorium 1 g, 50 stycken. Nu meddelar läkemedelsföretaget att även förpackningen på 10 stycken är slut. Alvedon suppositorium på 1 g kommer inte att tillhandahållas längre på grund av liten efterfrågan enligt företaget. Alvedon suppositorium 500 mg kommer dock att […]


Läs om blefarit

Inledning Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten. Tillståndet kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare hos äldre och hos personer med känslig och torr hud. Patogenes Det finns flera sätt att dela in blefarit utifrån bakomliggande orsak. Ofta brukar man skilja mellan bakteriell blefarit (vanligen orsakad av Stafylokocker och/eller […]


Klonazepam orala droppar och injektion avregistreras

Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige under våren/sommaren 2018. Orala droppar finns fortfarande att beställa och befintligt lager beräknas ta slut i mitten av maj. Injektionsvätskan är redan slut. Licensalternativ finns för båda beredningsformerna (se nedan). Iktorivildropp används framförallt på akuten […]