Janusinfo

Janusinfo is a non-commercial website providing drug information that contributes to evidence-based and cost-effective drug treatment, to support Swedish healthcare professionals in their everyday work.
The website is the electronic means of communication of the Drug Therapeutic Committee and the Health and Medical Care Administration of the Stockholm County Council, Sweden.


Pregabalin klassas som narkotika

Under senare år har missbruket av pregabalin ökat och den svarta marknaden för substansen växer. Regeringen har därför beslutat att pregabalin ska narkotikaklassas och tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika, från och med den 24 juli 2018. Det innebär att förskrivare och apotek får ändrade arbetssätt […]


Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

Ketoacidos vid typ 2-diabetes är ett ovanligt men inte obefintligt tillstånd. Ökad risk ses vid katabola tillstånd och ibland efter lång diabetesduration med succesiv förlust av insulinproducerande betaceller. En specialvariant av ketoacidos vid typ 2-diabetes som kan ses hos patienter med icke-europeisk etnicitet är så kallad ketosbenägen typ 2-diabetes [1]. […]


Läkemedel, värme och hög luftfuktighet

Tänk på följande Förvara läkemedel i originalförpackning så länge som möjligt. Vilka läkemedel som tål respektive inte tål förhöjda temperaturer är produktspecifikt. Läkemedel som är känsliga för höga temperaturer kan i vissa fall förvaras i kylskåp under en kortare tid. Då behöver man dock kontrollera att de tål kylskåpsförvaring med […]


Parenterala järnpreparat kan ge överkänslighetsreaktioner

Baserat på en europeisk utvärdering 2013 inom EU av nyttan och riskerna med parenterala järnpreparat, särskilt risken för allvarliga överkänslighetsreaktioner, skärptes rekommendationerna för användning [1], men Läkemedelsverkets bedömning är att nyttan med parenterala järnpreparat är större än dess risker förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att minska risken för allergiska […]


Motivation, tydlighet och trygghet i psykiatrin

Både psykisk sjukdom och behandling av psykisk sjukdom kan leda till förhöjda blodsockervärden. Patienter i riskzonen behöver därför ha kontakt med vården och screenas för höga blodsockervärden en gång om året. – Men om man inte själv upplever sig som sjuk, varför ska man då söka vård? Många psykos­patienter delar […]


Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

– Betrakta därför diabetes mellitus som en riskfaktor för psykisk sjukdom och tvärtom. ­Screena årligen för metabol sjukdom hos ­patienter med psykisk diagnos och tänk på psykisk hälsa när du träffar patienter med diabetes, sa Anna Ugarph-Morawski, med dr, allmänläkare, Stockholms sjukhem och ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola […]


Var snabb med behandling vid gikt

Antalet patienter med gikt ökar i Sverige och många saknar förebyggande behandling. Prevalensen ökar med stigande ålder och det är fler män än kvinnor som drabbas. Många med gikt har även en samsjuklighet, till exempel med diabetes eller hjärtkärlsjukdom. Om patienten har någon riskfaktor, till exempel högt s-urat (>480 mikromol/l), […]


Vitamin- och mineraltillskott gav inga hälsovinster

I den amerikanska metaanalysen ingick 179 randomiserade studier som publicerats mellan januari 2012 och oktober 2017. Data studerades för vanliga tillägg som multivitaminer, D-vitamin, kalcium och C-vitamin, men även för andra vitaminer och mineraler som skulle kunna ha betydelse för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet samt för total mortalitet.  Generellt sågs […]


Angående behandling vid PANS/PANDAS

Expertorganisationen inom Stockholms läns läkemedelskommitté har fått en förfrågan om att granska gällande behandlingsrutin för PANS/PANDAS som används inom Karolinska universitetssjukhuset. Vi uppfattar behandlingsrutinen som välgenomtänkt. Vi instämmer helt i bedömningen att befintliga studier av intravenösa immunoglobuliner (IVIG) inte visat någon säker effekt och inte motiverar risken med behandling. Behandling […]


Brist på betametasontabletter

Betapred tabletter betametason 0,5 mg, 30 stycken beräknas återkomma runt midsommar och 100 stycken i slutet av juni. Betametason Alternova tabletter betametason 0,5 mg, 100 stycken förväntas återkomma i mitten av nästa vecka (den 12 juni) och 30 stycken i augusti. Ett alternativ kan vara läkemedel på licens, undersök möjligheten på det […]


Antibiotikasmart – webbutbildning med ny tandvårdsdel

Målgruppen för den nya utbildningen är tandläkare som förskriver antibiotika och andra intresserade. Utbildningen ger kunskap om hur antibiotika kan användas klokt och när det är bäst att avstå. Att undvika onödig antibiotikaförskrivning är en mycket viktig del i att bromsa den ökande resistensutvecklingen hos bakterier. Hela utbildningen har också […]


Studie om antikolinerga läkemedel och demens

Studien bygger på data från 40 770 personer i åldern 65–99 år som fått diagnosen demens mellan april 2006 och juli 2015. Dessa jämfördes med cirka 284 000 kontroller utan demensdiagnos. Grupperna jämfördes med avseende på användning av antikolinerga läkemedel 4–20 år före diagnos. Alla läkemedelsgrupper var klassificerade utifrån grad […]


Stöd vid osteoporosbehandling

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar har tagit fram ett informationsmaterial om osteonekros i käkbenet och atypisk femurfraktur, biverkningar som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab. Informationsmaterialet inkluderar även ett informationsblad att ge till patienten. Här hittar du informationsmaterialet Osteonekros i käkbenet i samband med […]


Permanent läkemedelsrening i Linköping

Våra reningsverk är inte från början konstruerade för att rena bort läkemedel och även om vissa substanser ändå bryts ner, kommer läkemedelsrester ut i våra vattendrag. Dessa kan ha negativa effekter inte minst på vattenlevande organismer, såsom att könshormoner kan försämra fortplantningen och att diklofenak kan orsaka skador på gälar […]


Behandling av makuladegeneration

Inledning Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration, age related macula degeneration, AMD) kan orsaka bestående skada med synstörningar och synnedsättning. Sjukdomen är vanligare i högre åldrar, och man beräknar att cirka 25 procent i åldersgruppen över 75 år har varierande grad av förändringar i gula fläcken (makula). Bakgrund Vid åldersdegenerativa processer […]


Remission är målet vid reumatiska sjukdomar

Reumatologin har under de senaste 18 åren genomgått och genomgår fortfarande stora positiva förändringar. Diagnostiken har blivit bättre och snabbare, bland annat med hjälp av ultraljud och MR-undersökningar. Det finns ett antal sjukdomsmodifierande läkemedel, så kallade DMARDS, som idag används vid de ­reumatiska inflammatoriska sjukdomarna. ­Gruppen biologiska läkemedel växer för […]