TLV medicinal products news

The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, is a central government agency whose mandate is to determine whether a pharmaceutical product, medical device or dental care procedure shall be subsidized by the state. TLV also determines retail margins for all pharmacies in Sweden, regulates the generic substitution of medicines at the pharmacies and supervises certain areas of the pharmaceutical market.


Beviplex forte får ett högre pris

Beviplex forte tabletter innehåller ett B-vitaminkomplex. Läkemedlet är godkänt för behandling av bristtillstånd på grund av sjukdom och har fått ett högre pris från och med 1 januari 2018. Företaget har ansökt om ett högre pris för Beviplex forte i förpackningsstorleken 250 tabletter. Företaget har motiverat behovet av ett högre […]


Vosevi subventioneras till samtliga patienter med hepatit C oavsett fibrosstadium

Vosevi (sofosbuvir, velpatasvir och voxilaprevir) för behandling av kronisk hepatit C ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 1 januari 2018. Vosevi subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning. Subventionsbegränsningen för Vosevi innebär att läkemedlet endast subventioneras när läkemedlet skrivs ut av eller i […]


Espranor ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Espranor (buprenorfin) är en ersättningsbehandling för opioidberoende vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre som har samtyckt till behandling av sitt beroende. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning, som innebär att läkemedlet endast subventioneras när det ges under uppsikt av vårdpersonal. Läkemedel med opioider används inom hälso- och […]


Prenoxad ingår i högkostnadsskyddet

Prenoxad (naloxon) som används som motgift vid överdosering av opioider för vuxna och barn över 16 år ingår i högkostnadsskyddet. När narkotikarelaterad dödlighet jämförs internationellt hamnar Sverige högt. Opioidläkemedel är bland de vanligaste substanserna som orsakar dessa dödsfall. Läkemedel med opioider används inom hälso- och sjukvården som smärtlindring i samband […]


Repatha fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till och med 31 december 2018

Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår fortsatt i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över får Repatha. Repatha […]


Praluent fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till och med 31 december 2018

Praluent (alirokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår fortsatt i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Praluent endast ska ges till patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över. Praluent är en förebyggande […]


Läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter oavsett fibrosstadium

Läkemedlen Epclusa, Harvoni, Maviret, Sovaldi, Vosevi och Zepatier subventioneras till patienter med hepatit C, oavsett fibrosstadium. TLV har fattat nya subventionsbeslut för samtliga nio läkemedel mot hepatit C som sedan tidigare ingår i läkemedelsförmånerna. Därutöver har ett beslut fattats för ett nytt hepatit C-läkemedel, Vosevi. Sex av dessa tio läkemedel […]


Alecensa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Alecensa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till nuvarande indikation. Läkemedlet är avsett för behandling av vuxna personer med ALK-positiv, icke småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori (krizotinib). Varje år får cirka 3800 personer lungcancer. Sjukdomen är den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärnmetastaser. Enligt Socialstyrelsen har cirka 70 procent […]


Firmagon ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Firmagon (degarelix) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer med svåra symtom i behov av snabb kastrationseffekt tills dess att stabilisering av det akuta skedet uppnåtts. Firmagon är en gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)-antagonist, som används vid behandling av vuxna män med avancerad hormonberoende prostatacancer. Firmagon verkar […]


Cresemba ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cresemba (isavukonazol) används för behandling av invasiv aspergillos. Det används också vid mukormykos hos patienter för vilka behandling med amfotericin B är olämpligt. Cresemba ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 25 november 2017. Begränsningen innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet för patienter där behandling med vorikonazol […]


Kevzara ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Kevzara (sarilumab), som är avsett för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. Kevzara ska användas i kombination med substansen metotrexat hos patienter som […]


Skilarence ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Skilarence (dimetylfumarat), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som inte svarat på konventionell systemisk behandling eller där sådan inte är lämplig och när behandling med biologiska läkemedel inte är lämplig. Psoriasis är […]


Acetylcystein Meda (lösning för nebulisator) får ett högre pris

Acetylcystein Meda (lösning för nebulisator) används som slemlösande medel vid kronisk bronkit och cystisk fibros och för keratokonjunktivitis sicca med segt tårsekret. Läkemedlet kan även användas som antidot vid paracetamolförgiftningar. TLV beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden. Det högre priset gäller […]


Xtandi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xtandi (enzalutamid) för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention till det befintliga användningsområdet.  Xtandi är ett läkemedel som används vid behandling av spridd så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Produkten fick generell subvention i läkemedelsförmånerna i juli 2015. Det finns en sidoöverenskommelse mellan landstingen och företaget innehållande en […]


Zytiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Zytiga (abirateronacetat) för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention till de tidigare utvärderade användningsområdena som TLV beslutat om. Zytiga är ett läkemedel som används vid behandling av spridd så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Produkten fick generell subvention i läkemedelsförmånerna i juni 2015. Det finns en sidoöverenskommelse mellan […]


Borsyra APL ingår i högkostnadsskyddet

Borsyra APL, i form av lagerberedning, ingår från och med den 14 november 2017 i högkostnadsskyddet. Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar. Borsyra APL, vagitorium, är en lagerberedning avsedd […]


Varuby ingår i högkostnadsskyddet

Varuby (rolapitant) tabletter, för behandling av fördröjt illamående i samband med starkt eller måttligt illamåendeframkallande cytostatikabehandling hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet. Illamående och kräkningar vid behandling med cytostatika (cellgifter) är en mycket vanlig biverkan och är fortfarande ett av de största problemen som patienten upplever under sin cancerbehandling, trots […]