Sweden

Overall in Sweden, healthcare decisions are made at a national level; however, care provision is determined by county councils at the regional level and, in some cases, municipalities at the local level, both of which have considerable independence in planning and healthcare delivery decision-making. Whilst the overall responsibility for healthcare rests with the Ministry of Health and Social Affairs (Socialdepartementet), supervision of the healthcare delivery is conducted by the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen, an independent government authority).

The county councils have there own budget and own as well as run most healthcare facilities, including hospitals and primary care centres. Healthcare can be outsourced to contractors, and the number of private physicians and primary care centres vary widely between counties.

The reimbursement of pharmaceutical drugs (i.e. inclusion in the Pharmacy Benefit Scheme) must be approved by the Dental and Pharmaceutical Benefits Board (TLV). On reimbursement approval, TLV sets both the pharmacy purchase price level and the pharmacy margin, thus effectively setting a fixed national pharmacy retail price. Meanwhile, over-the-counter pharmaceuticals and non-reimbursed prescription drugs are subject to free pricing by the manufacturers. On the other hand, pharmaceuticals used in hospitals are directly procured by the county councils, often at discounted prices.


Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som önskar bli gravida

den 18 maj 2018 Preliminära resultat från en ny studie har funnit fyra fall av ryggmärgsbråck (spina bifida) hos barn vars mammor använde HIV-läkemedel med substansen dolutegravir när de blev gravida. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande resultaten och avråder under tiden kvinnor som önskar bli eller är gravida […]


Rikslicensen Alimemazin APL återkallas

den 17 maj 2018 Läkemedelsverket har beslutat att återkalla rikslicensen för Alimemazin APL. Alimemazin APL innehåller den aktiva substansen alimemazinhemitartrat. I Sverige finns ett godkänt läkemedel innehållande samma aktiva substans. Läkemedelsverket anser att det inte är visat att det finns ett särskilt behov i hälso- och sjukvården av Alimemazin APL. […]


Sök projektbidrag för ANDT-arbete

Folkhälsomyndigheten arbetar för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området i Sverige. Genom fördelning av projektbidrag vill myndigheten öka kunskapen om och användandet av effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt. – Vi har en förhoppning om att få igång fler projekt som bedrivs i ett nära samarbete […]


Ökad kartläggning av antibiotikaresistensen i Sverige

Sammanställningarna görs från Svebar, en databas som drygt 80 procent av Sveriges mikrobiologiska laboratorier är anslutna till. Syftet med rapporterna är att öka kunskapen om antibiotikaresistensens utveckling i landet. Svebar förenklar sammanställningar av rapporter, både för deltagande laboratorier och för Folkhälsomyndigheten. – De nya sammanställningarna kommer att ge oss oerhört […]


Att leda och styra i samverkan – konferens om social hållbarhet 17-18 september

Välkommen till en konferens där du får ta del av exempel som bidrar till social hållbarhet och jämlikhet i hälsa med Agenda 2030 i fokus. Du kommer också att ges tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyten med kolleger från olika verksamheter i kommuner, landsting/regioner, myndigheter och organisationer. Konferensen arrangeras av Folkhälsomyndigheten […]


Nu kan sjukvården biverkningsrapportera direkt från journalsystemet

den 15 maj 2018 Läkemedelsverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Inera och Region Uppsala tagit fram en nationell tjänst som ska underlätta hälso- och sjukvårdens biverkningsrapportering. Med start idag testar Region Uppsala tjänsten under en pilotperiod. – Eftersom tjänsten kopplar till sjukvårdens journalsystem förenklar den hälso- och sjukvårdens […]


Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Folkhälsomyndigheten publicerar idag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en rapport som beskriver klassificeringen av badplatserna inför årets badsäsong. – De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som “utmärkt”, “bra” eller “tillfredsställande” för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 92 procent, säger Caroline […]


Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2018)

den 14 maj 2018 Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2018. Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för: Biktarvy (biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid), avsett för behandling av infektion med humant immunbristvirus […]


Socialstyrelsens prognos för läkemedelskostnadernas utveckling tar inte hänsyn till…

Socialstyrelsen bedömer i sin årliga rapport om läkemedelsförsäljningen att kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånen kommer att öka under prognosperioden 2018-2020, med 7,7 procent under 2018 och 7,7 procent under 2019. Det motsvarar en ökning av kostnaden för läkemedel inom förmånen från 23,3 miljarder kronor 2017 till 25,1 miljarder kronor 2018, […]


Ordinationsmallar för Kloka Listan-läkemedel

En ordinationsmall är en standardiserad förifylld mall för en ordination som ordinatörer kan använda och justera så att den passar aktuell patient. I TakeCares läkemedelsmodul, högst upp i fliken favoritordinationer – i mappen Gemensamma – finns sedan årsskiftet SLL-gemensamma ordinationsmallar med Kloka Listans basrekommendationer. Att använda ordinationsmallar vid ordination av läkemedel kan […]


Elva nya ämnen kan klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara. Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika: Flualprazolam och nitrazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner. 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE) och 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer. 3-fluoroetamfetamin (3-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer. Följande ämnen föreslås klassificeras […]


Co-payments in health care

Co-payments are health care costs that are payed directly by the patients, either as a fixed fee or a share of the total costs. Changes in co-payments can be used as a means to influence health care utilisation. In 2011, SBU published a systematic review with the purpose to summarize […]


Smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 – årsrapporter

I Sverige har samhällsutvecklingen tillsammans med riktade åtgärder gjort att sjukdomsbördan stadigt minskat, och för de allra flesta sjukdomar fortsatte den trenden under 2017. Det visar Folkhälsomyndighetens statistikrapport över det gångna årets fall och incidens (fall per 100 000 invånare) för de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. De sjukdomar […]


Alla opioider kan vara beroendeframkallande

Vid akut smärta är det främsta målet smärtlindring medan det vid långvarig smärta framförallt eftersträvas en förbättrad funktion och livskvalitet. För att underlätta för förskrivarna delas behandlingsrekommendationerna om opioidanalgetika in i tre delar under rubrikerna: Akut smärta, Långvarig icke-cancerrelaterad smärta och Cancerrelaterad smärta. Akut smärta Behandling med opioider vid akut […]


Optimera levnadsvanorna inför operation

Vi pratar nu oftare om att vi vill optimera patienten och öka den funktionella reserven i väntan på kirurgi, sa Inga Tjäder, med dr, överläkare, ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för anestetika, vätsketerapi och nutrition. Preoperativ fysisk träning hos patienter som genomgick toraxkirurgi gav till […]


Utblick folkhälsa: Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

Det är känt sedan tidigare att det finns ett samband mellan individens socioekonomiska situation och suicidalt beteende, som omfattar främst suicid och självskadebeteende. I denna systematiska litteraturöversikt som sammanfattat 27 studier gjorda i Europa visar forskarna att även områdets socioekonomiska karaktär kan ha betydelse för risken på suicid. Översikten visar […]