Sweden

Overall in Sweden, healthcare decisions are made at a national level; however, care provision is determined by county councils at the regional level and, in some cases, municipalities at the local level, both of which have considerable independence in planning and healthcare delivery decision-making. Whilst the overall responsibility for healthcare rests with the Ministry of Health and Social Affairs (Socialdepartementet), supervision of the healthcare delivery is conducted by the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen, an independent government authority).

The county councils have there own budget and own as well as run most healthcare facilities, including hospitals and primary care centres. Healthcare can be outsourced to contractors, and the number of private physicians and primary care centres vary widely between counties.

The reimbursement of pharmaceutical drugs (i.e. inclusion in the Pharmacy Benefit Scheme) must be approved by the Dental and Pharmaceutical Benefits Board (TLV). On reimbursement approval, TLV sets both the pharmacy purchase price level and the pharmacy margin, thus effectively setting a fixed national pharmacy retail price. Meanwhile, over-the-counter pharmaceuticals and non-reimbursed prescription drugs are subject to free pricing by the manufacturers. On the other hand, pharmaceuticals used in hospitals are directly procured by the county councils, often at discounted prices.


Fler konstaterat smittade av ehec

– Utvecklingen är väntad eftersom de nya fallen är sådana som vi tidigare misstänkte tillhöra utbrottet och nu har kunnat bekräftas genom analyser, säger mikrobiologen Cecilia Jernberg. Tillsammans med flera andra myndigheter samt berörda kommuner och landsting fortsätter nu Folkhälsomyndigheten att samordna smittspårningsarbetet, samt analysera de prover som kommer in […]


Radioiodine or surgical treatment for patients with hyperthyroidism

Hyperthyroidism is a condition that occurs due to excessive production of thyroid hormone by the thyroid gland. Symptoms of hyperthyroidism may include irritability, muscle weakness, sleeping problems, a fast heartbeat and unintentional weight loss. It can be caused by Graves’ disease (an autoimmune disease), multinodular goiter, toxic adenoma or inflammation […]


Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Lymfactin

den 14 augusti 2018 Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning. I den aktuella […]


Nationell spridning av ehec utreds

Hittills har ehec-infektionen hos ett femtiotal personer som insjuknade under juli månad kunnat kopplas samman med hjälp av molekylärbiologiska analyser av bakteriernas arvsmassa. Ytterligare ett femtiotal personer misstänkts också vara drabbade. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna. Eftersom den aktuella typen av ehec, O157:H7, har spridits till olika […]


Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad

den 14 augusti 2018 Sverige har en fortsatt god nivå av biverkningsrapportering. Det visar den senaste årsrapporten för biverkningsrapporteringar som Läkemedelsverket sammanställt. 2017 tog Läkemedelsverket emot totalt 7 695 biverkningsrapporter. Av dessa rapporter kom 71 % från den svenska hälso- och sjukvården och 29 % var konsumentrapporter som oftast skickats […]


Pregabalin klassas som narkotika

Under senare år har missbruket av pregabalin ökat och den svarta marknaden för substansen växer. Regeringen har därför beslutat att pregabalin ska narkotikaklassas och tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika, från och med den 24 juli 2018. Det innebär att förskrivare och apotek får ändrade arbetssätt […]


Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

Ketoacidos vid typ 2-diabetes är ett ovanligt men inte obefintligt tillstånd. Ökad risk ses vid katabola tillstånd och ibland efter lång diabetesduration med succesiv förlust av insulinproducerande betaceller. En specialvariant av ketoacidos vid typ 2-diabetes som kan ses hos patienter med icke-europeisk etnicitet är så kallad ketosbenägen typ 2-diabetes [1]. […]


Läkemedel, värme och hög luftfuktighet

Tänk på följande Förvara läkemedel i originalförpackning så länge som möjligt. Vilka läkemedel som tål respektive inte tål förhöjda temperaturer är produktspecifikt. Läkemedel som är känsliga för höga temperaturer kan i vissa fall förvaras i kylskåp under en kortare tid. Då behöver man dock kontrollera att de tål kylskåpsförvaring med […]


EMA begränsar användningen av cancerläkemedlet Xofigo

den 31 juli 2018 EMA bekräftar PRAC:s rekommendation om ytterligare begränsningar för användning av cancerläkemedlet Xofigo (radium-223-diklorid). Xofigo ska bara ges till patienter som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer med spridning till skelettet eller som inte kan få andra behandlingar. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat sin […]


EMA utreder läkemedel för djur innehållande hjälpämnet dietanolamin

den 23 juli 2018 Hälsorisker för konsumenter kan idag inte uteslutas vid exponering för rester av dietanolamin i livsmedel. Därför har kommittén för veterinärläkemedel hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inlett en undersökning av säkerheten för berörda läkemedelsprodukter. Kommittén konstaterar att de högsta tillåtna restmängderna av dietanolamin i djur som används […]


Råd vid värmeböljor

Just nu är det väldigt varmt i stora delar av landet. Höga temperaturer under en längre tid kan vara farligt för alla. Särskilt känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Funderar du över dina mediciner och värmen […]


Ytterligare restriktioner för cancermedicinen Xofigo

den 17 juli 2018 EMA:s säkerhetskommitté PRAC har rekommenderat ytterligare begränsningar för cancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid). Den ska bara ges till patienter som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer med spridning till skelettet eller som inte kan få andra behandlingar.  Restriktionerna bygger på data från en studie där patienter som […]


Ökning av legionellainfektion kan vara kopplad till jordhantering

I den pågående utredningen smittspåras ett tjugotal personer på olika orter i södra delen av Sverige. Majoriteten har insjuknat under juni månad och i dagsläget har Stockholmsområdet flest fall. Det handlar i nuläget om misstankar och ytterligare smittspårning och laboratorieanalyser utförs nu för att fastställa ett eventuellt samband med trädgårdsjord […]