Norway

In Norway, all hospitals are funded by the public as part of the national budget. However, while medical treatment is free of charge for any person younger than the age of sixteen, residents who have reached adulthood must pay a deductible each year before becoming eligible for an exemption card. The card entitles one to free healthcare for the remainder of that year. All public hospitals in Norway are run by four Regional Health Authorities (RHA) overseen by the Ministry of Health and Care Services. In addition to these public hospitals, there are a small number of privately owned health clinics currently operating.


Ny behandling for hjerteklaffer firedoblet på fem år

Hjerte- og karregisteret ble opprettet i 2012 og består av et basisregister med data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret, og åtte tilknyttede nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Hjerte- og karregisterets tall for 2017 viser blant annet at kateterbasert behandling av trange hjerteklaffer øker. Dette er en forholdsvis ny behandlingsmetode. Statistikken viser ellers […]


Utbrudd av Yersiniose

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann. Colourbox Pasientene er mellom 16 og 60 år og de fleste er kvinner. De smittede er bosatt i Troms, Oslo, Akershus, Trøndelag, Vestfold, Rogaland, Nordland og Hordaland. Det er påvist bakterier […]


Helseminister Bent Høie får innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

Kompetanse, teknologi, samhandling og psykisk helse. Det er hovedtemaene i ny nasjonal helse- og sykehusplan som regjeringen legger frem i 2019. Onsdag 20. juni møter helseministeren over 80 organisasjoner og brukerrepresentanter for å få de første innspillene. Tid: Onsdag 20. juni kl 10.00 – 13.00 Sted: Henry Dunant-salen på Røde […]


Kan gjennomføre som planlagt

​ I vedtaket understreker styret at oppstart av planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal fremmes for styret som egne beslutningssaker. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis utbygging av alle store byggeprosjekter. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling, […]


Helseminister Bent Høie til Stavanger 19. juni

Tirsdag 19. juni skal helseminister Bent Høie til Stavanger for å delta under åpningen av helseteknologikonferansen 37 C, besøke “Stasjonen” et lavterskel helse- og omsorgstilbud for rusavhengige og holde tale for det første kullet masterstudenter i Pre-hospital Critical Care (PHCC) som uteksamineres fra Universitetet i Stavanger. Program: Kl. 10.00-11.00: Bent […]


Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfase

​ Idefasen som Sykehuset Telemark har utført, beskriver flere mulige utbyggingsalternativer, med nødvendig grad av fleksibilitet, slik som mandatet for idefasen la opp til. Alternativene gir mulighet til trinnvis utbygging. Stråleterapibygget kan løses på flere måter, alene eller i kombinasjon med kreftenhet og sengebygg. Sykehuset Telemark har signalisert at de […]


Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase

​ Styrets beslutning innebærer at utbyggingen gjennomføres i 2-3 trinn og tilpasses sykehusets økonomiske bæreevne. Lokaler for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri prioriteres i første trinn og alderspsykiatri og eventuelt voksenhabilitering i senere byggetrinn. I løpet av første del av konseptfasen skal grunnlagsmaterialet fra tidligere faser av planleggingen oppdateres, blant annet med […]


Helseminister Bent Høie deltar på lansering av barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna mandag 18. juni

Helseminister Bent Høie lanserer barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna. Sammen med kommunehelsetjenesten er det utarbeidet et system for å sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får hjelp. Målet er å sikre at barn med utfordringer blir sett, og at de får hjelp tidlig. Statsråden deltar […]


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og den danske eldreministeren til Mandal og Kristiansand mandag 18. juni

Den danske eldreministeren Thyra Frank kommer til Mandal og Kristiansand for å lære om norsk eldreomsorg og for gjensidig erfaringsutveksling med Norge. Danmark er en av få andre europeiske land som har egen eldreminister. To viktige temaer for besøket er hvordan vi kan sikre aktivitet og felleskap for eldre, og […]


Bedre tilbud til pasienter med hjerneslag i Helse Sør-Øst

​Hjerneslag er en alvorlig tilstand som krever rask diagnostikk og behandling, og hvor behandling i slagenhet er viktig. Trombolyse er den mest vanlige medikamentelle behandlingen. For utvalgte pasienter vil mekanisk trombektomi, som er en «utfisking» av blodproppen i hjernen gjennom blodårene, være en bedre og mer effektiv behandling. Vedtaket i […]


Konkurranse om anskaffelse av nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus avlyst

​Sykehusbygg tildelte opprinnelig kontrakten til Veidekke Entreprenør AS 10. januar 2018. Tildelingen ble annullert 31. januar 2018. Sykehusbygg mente at tildelingen var ulovlig da prosjektleder for anskaffelsen var inhabil overfor Veidekke. Sykehusbygg fant at det var grunnlag for å forsøke reparere inhabiliteten gjennom å foreta en ny vurdering av kvalifikasjonskravene […]