Health Data Protection Agency

Health Data Protection Agency sets health data on activity, economy and quality available to health professionals, administrators in regions and municipalities as well as citizens and other key users, strengthens overall digitalization and promotes a coherent data and IT architecture in the healthcare system focusing on information security, ensures a range of areas of comprehensive and validated health data for patient treatment and research, monitors and follows up on policy goals and agreements, including quality and efficiency in the health field, strengthens the coordination of the overall digitization of healthcare and coordinates work on health data and cross-sectional healthcare and sets common goals in terms of strategies, agreements and IT architecture.


Sundhedsdatastyrelsen styrker løbende informationssikkerheden

– I august vil der en ligge risikovurdering for vores kerneopgaver. Vurderinger af risici og informationssikkerhed vil i virkelighedens verden altid være en løbende indsats, Sundhedsdatastyrelsen har i 2017 gennemført en forretningsmæssig konsekvensvurdering af forretningsprocesser, der er prioriteret i forhold til – herunder hvad brud på informationssikkerheden betyder for forretningen. […]


Stadig færre langtidsbrugere af sove- og angstdæmpende medicin

Sundhedsdatastyrelsen har tidligere sat fokus på antallet af langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin (personer med et årligt forbrug på 365 af WHO’s definerede døgndosis eller mere). Baggrunden for analyserne er Sundhedsstyrelsens anbefaling om at undgå langtidsbrug af lægemidlerne, fordi risikoen for bivirkninger overstiger fordelene ved behandlingen. I et nyt […]


Flere overlever kræft

Den nyeste opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2002 til 2016, som Sundhedsdatastyrelsen i dag offentliggør i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, viser at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom. Opgørelsen viser, at 1-årsoverlevelsen (overlevelse 1 år efter diagnosen) blandt kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2014-2016, steg med 3 procentpoint for […]


Færre borgere med KOL får inhalationssteroid

Der har over de sidste par år været fokus på at begrænse brugen af inhalationssteroider hos borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), sådan som bl.a. Sundhedsstyrelsen og Medicinrådet anbefaler. Det skyldes bl.a., at brugen kan give bivirkninger som lungebetændelse. I stedet har langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler fået en mere fremtrædende plads […]


Danmark foregangsland for Tyskland indenfor sundhedsdigitalisering

6.-8. juni samles tusinder af tyskere til en stor sundhedskonference i Berlin ”Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2018”. Op til konferencen arrangerer den danske ambassade en VIP-middag tirsdag den 5. juni for 100 gæster – herunder en række medlemmer af det tyske parlament (Forbundsdagen), den tyske forvaltning, det tyske sundhedsvæsen samt […]


Forløbstid til kræftbehandling i pakkeforløb er blevet kortere fra 2013 til 2016

For at kvalificere dialogen om monitorering af pakkeforløb på kræftområdet har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse om disse forløb. Formålet med analysen er at belyse forløbstiderne udover anbefalede forløbstider for pakkeforløb for kræftområdet med fokus på tiden fra borgeren er henvist til undersøgelse i regi af pakkeforløb til behandlingen er startet. […]


Direktiv om netværks- og informationssikkerhed er trådt i kraft den 10. maj

EU’s direktiv om netværks- og informationssikkerhed er blevet implementeret i dansk lovgivning gennem Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren og de to bekendtgørelser: Bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester og Bekendtgørelse om delegation af opgaver fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen. NIS-loven indebærer, at operatører af […]


Nye tal for medicinsk cannabis

Den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis, som gør det muligt for læger at udskrive cannabisprodukter, har været i gang siden 1. januar 2018. Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu det andet ’MedicinForbrug – Indblik’, som går tæt på udbredelsen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis i løbet af de to første måneder. Indblikket bygger […]